Seoul BBQ

Seoul BBQ

 

.Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, màn hình và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

 

 

==================================================

Trả lời