Nhà Hàng Thái Bình

Nhà Hàng Thái Bình

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

 

==================================================

Trả lời